Notícies


El Consell de la Sindicatura de Comptes aprova un informe sobre els contractes, les subvencions i els convenis de l’Ajuntament de Palma de l’exercici 2020

Palma, dimecres 31 de maig de 2023

 

També ha aprovat l’oferta pública de 2023, que inclou 1 plaça d’auditor (subgrup A1) i 3 d’ajudant d’auditoria (subgrup A2).

 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat l’Informe 219/2023 dels contractes, de les subvencions i dels convenis de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2020, la conclusió del qual és que l’activitat contractual i de foment, així com els convenis subscrits, s’ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa aplicable. Respecte de l’activitat fiscalitzadora de la institució,  el Consell també ha aprovat les directrius tècniques de fiscalització dels informes de les subvencions i dels contractes dels consells insulars corresponents a l’exercici 2022.

D’altra banda, el Consell també ha debatut l’aprovació del Compte general de la institució i de l’oferta pública d’ocupació de 2023, que inclou 1 plaça d’auditor del subgrup A1 i la creació de 3 places d’ajudant d’auditoria, aquestes del subgrup A2. Aquesta oferta d’ocupació es va tractar ja en la darrera Mesa de Negociació, que va tenir lloc dia 18 de maig, i és una mirada cap al futur de la institució, en la mesura que la creació d’aquestes places d’ajudant d’auditoria suposarà l’entrada de personal que podrà progressar en el desenvolupament de la seva carrera professional cap a places d’auditor. Es preveu que la convocatòria d’aquestes tres places sigui dins el darrer trimestre de 2023 i la d’auditor s’ajornarà per poder-la acumular, si escau, en els exercicis següents, dins el termini de tres anys conforme a la normativa aplicable.

També s’han tractat altres assumptes com, entre d’altres, l’adhesió parcial de la Sindicatura a les mesures establertes en l’Acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023 sobre el permís per assumptes particulars, el permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu i el permís per a les víctimes de violència de gènere o terrorisme; la modificació de la Relació de llocs de treball respecte del lloc de cap del Servei Jurídic, i la posada en funcionament del sistema intern d’informació previst en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i de nomenament de la persona responsable de la seva gestió.

Precisament, la implantació d’aquest Sistema intern d’informació suposa un repte no només per a la Sindicatura, sinó per a tota l’Administració, ja que implica disposar d’un sistema intern d’informació, i també d’un canal extern d’informació que correspondrà a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant, que s’ha de constituir a nivell de tot l’Estat, i a les autoritats o òrgans autonòmics anàlegs que es constitueixin a les comunitats autònomes.