Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020

Palma, dijous 22 de desembre de 2022

Atès el resultat de la fiscalització de l'Informe, aquest òrgan de control extern s'absté d'opinar sobre el Compte de l'Administració general de l'Ajuntament.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 215/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 22 de desembre de 2022. 

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat no necessàriament anual, que l'SCIB ha duit a terme conforme a l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part les entitats locals.<br />Aquest Informe inclou una fiscalització financera i de compliment de la legalitat, per comprovar, d'una banda, l'adequació dels estats comptables de l'ens fiscalitzat als principis i els criteris que li són aplicables i, de l'altra, la fiabilitat de la informació que subministren, i per verificar si les activitats, les operacions pressupostàries i financeres, i la informació reflectida en el Compte general resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte del Compte de l'Administració general de l'Ajuntament de Calvià és denegada, cosa que significa que, atès l'efecte molt significatiu de les 24 limitacions de l'abast descrites en l'Informe que afecten, principalment, l'actiu no corrent del balanç de l'exercici 2020, no ha estat possible obtenir prova d'auditoria suficient i adequada per expressar una opinió d'auditoria amb excepcions.

De les entitats dependents de l'Ajuntament, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa. S'exposen els resultats de les auditories financera i de compliment de la legalitat que han elaborat auditors externs, tot i que l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest. 

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté 42 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'Ajuntament. Concretament, 9 en l'apartat introductori (2 amb relació a la rendició de comptes i 7 respecte del model de control intern que ha adoptat l'Ajuntament); 3 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera, i 30 en l'apartat de l'Administració general (19 pel que fa al balanç de situació, 1 en relació amb l'estat de canvis del patrimoni net, 2 respecte del compte del resultat econòmic patrimonial, 1 per l'estat de fluxos d'efectiu, 6 pel que fa a l'estat de liquidació del pressupost i 1 sobre la memòria). 

També s'han afegit els annexos, que contenen els quadres i les fitxes individualitzades del mateix Ajuntament i de les entitats dependents, amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que ha formulat l'Ajuntament de Calvià a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment. 

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020 amb el número 215/2022.