Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre determinats aspectes de l’activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

Palma, dimarts 17 de maig de 2022

La Sindicatura de Comptes ha revisat 204 contractes que els ajuntaments de les Illes Balears varen formalitzar en 2019 i ha conclòs, amb un nivell de seguretat limitada, que el compliment de la legalitat és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 204/2022 sobre determinats aspectes de l'activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, que el Consell de l'SCIB va aprovar en la sessió de dia 6 de maig de 2022.

D'acord amb el que estableix l'article 27.3 del Reglament de règim interior d'aquesta Sindicatura, es tracta d'un informe de caràcter específic, que comprèn la revisió de 204 contractes no menors que els ajuntaments de les Illes Balears han formalitzat durant l'exercici 2019, amb la finalitat de determinar, amb un nivell de seguretat limitada, si la contractació pública s'ajusta a la normativa i als principis rectors que li són aplicables.

Pel que fa a l'àmbit subjectiu de l'Informe, l'integren els ajuntaments de les Illes Balears, però no les entitats que en depenen. A més, se n'exclouen el Consell Insular de Formentera, tot i que és l'entitat que integra el municipi del mateix nom i àmbit territorial, les mancomunitats i l'Entitat Local Menor de Palmanyola. Cal assenyalar que l'SCIB només ha revisat l'activitat contractual de 60 dels 66 ajuntaments, atès que els d'Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salut, Puigpunyent, Sant Joan de Labritja i Sencelles no han aportat la documentació requerida per poder dur a terme la fiscalització.

La conclusió de la Sindicatura de Comptes respecte de la fiscalització efectuada, és que, excepte per les 2 limitacions de l'abast i per les 18 incidències més significatives que figuren en l'apartat de «Fonament de les conclusions del compliment de la legalitat» de l'Informe, l'activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears, d'acord amb l'abast assenyalat i únicament pel que fa als expedients revisats, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

Amb independència del que s'indica en el paràgraf anterior, en cadascun dels apartats de l'Informe es detallen les incidències detectades, que els òrgans responsables dels ajuntaments han de tenir en compte i, si escau, corregir.

A més, l'Informe inclou una anàlisi del control intern que els ajuntaments han implementat en l'àrea de contractació, així com un total de 15 recomanacions per millorar la gestió i el compliment de la normativa en aquesta matèria. 

D'acord amb l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovat provisionalment l'lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al·legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, els ajuntaments de Calvià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Maó, Marratxí, es Mercadal, Palma, sa Pobla, Sant Antoni de Portmany, Santa Maria del Camí i Sóller han presentat al·legacions, que consten en l'Informe com a annex.

Podeu consultar l'Informe sobre determinats aspectes de l'activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 204/2022.