Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

Palma, dimecres 24 de març de 2021

L'Informe inclou dades de les 184 entitats actives al 2019.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 188/2021 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 18 de març.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part el sector públic local.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe 184 entitats en total: 76 entitats locals (entre ajuntaments, consells insulars i mancomunitats) i 108 entitats dependents o adscrites actives.

Les conclusions d'aquest Informe indiquen que el 44,7 % de les entitats locals de les Illes Balears no ha retut el compte general de l'exercici 2019 en termini. Les trenta-quatre entitats locals de les Illes Balears que, el 22 de gener de 2021, no havien retut el compte general corresponent a l'exercici 2019 i han incomplert l'obligació establerta en el TRLRHL i la LSCIB, són les següents: els ajuntaments d'Alaró, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Palma, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa María del Camí, Sencelles, Sineu, Valldemossa i Vilafranca de Bonany, i les mancomunitats des Raiguer, Pla de Mallorca i Tramuntana.

Els ajuntaments de Formentera, Puigpunyent i Sencelles, i la Mancomunitat de Tramuntana són les úniques entitats locals que no han retut alguns dels comptes generals de 2003 a 2018.

Quant a la tramesa de les relacions de contractes, convenis i informació sobre la funció interventora relatives a l'exercici 2019, dia 22 de gener de 2021, les entitats locals principals que no han tramès aquesta informació representen un 7,9 %, un 13,2 % i un 10,5 %, respectivament. No obstant això, si es té en compte que el termini legal per trametre les relacions de contractes i convenis acabava dia 29 de febrer de 2020 i el termini per trametre la informació sobre la funció interventora acabava el 7 d'agost de 2020, no han tramès aquesta informació en el termini legal establert un 40,8 %, un 46,1 % i un 21,1 %, respectivament.

D'acord amb l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovat provisionalment l'lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al•legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, únicament ha presentat al·legacions l'Ajuntament de Valldemossa, que consten com annex a l'Informe.

Podeu consultar l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 188/2021.