Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 10 de març de 2021

El dia 9 de març va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 185/2021 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, en compliment de la Resolució derivada de l'aprovació de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.