Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 185/2021 sobre el compliment de legalitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019

Palma, divendres 12 de febrer de 2021

Es tracta d'una fiscalització de compliment de legalitat amb un nivell de seguretat limitada sobre l'activitat contractual i la de gestió de recursos humans i despeses de personal de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 185/2021 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, que va aprovar dia 10 de febrer de 2021.

La iniciativa d'aquest Informe específic és del Parlament de les Illes Balears (art. 10.3 de la Llei de la Sindicatura), segons l'acord que va adoptar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts en la sessió de dia 3 de juny de 2020, pel qual es va aprovar la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20 relativa a l'auditoria a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (en endavant, l'Oficina), amb el text literal següent:

«El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de compliment de legalitat anual de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en un informe específic, i a informar-ne del seu resultat.»

Es tracta d'una fiscalització de compliment de l'activitat de l'Oficina, per comprovar si aquesta compleix les disposicions legals i reglamentàries que li són aplicables en matèria de contractació i de la gestió del personal i les despeses de personal associades i per emetre'n un judici amb un nivell de seguretat limitada.

L'SCIB conclou que tant l'activitat contractual com la de gestió de recursos humans i despeses de personal de l'Oficina, d'acord amb l'abast indicat en l'informe, no s'han desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

L'òrgan responsable de l'Oficina ha d'adoptar les mesures correctores de les incidències detectades, i també ha de tenir en compte un total de 17 recomanacions per millorar la gestió de les activitats fiscalitzades. A més, l'Informe inclou les al•legacions que ha formulat l'Oficina.

Podeu consultar l'Informe sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura, amb el número 185/2021.