Notícies


Reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els Òrgans Autonòmics de Control Extern

Palma, dimecres 20 de gener de 2021

Ahir, 19 de gener, va tenir lloc, mitjançant videoconferència, la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els Òrgans autonòmics de Control Extern (OCEX), a fi d'analitzar el desenvolupament de les fiscalitzacions que es realitzen de manera conjunta i establir pautes de col•laboració per a les actuacions fiscalitzadores que s'abordin en els futurs programes de totes les institucions de control extern en l'àmbit autonòmic.

La sessió, que va presidir el conseller de Comptes del Departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra, va comptar amb la participació de la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Joan Rosselló; el vicepresident de la Cambra de Comptes d'Aragó, Luis Rufas; la síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Emma Balseiro; el conseller del Consell de Comptes de Castella i Lleó, Miguel Ángel Jiménez García; la síndica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Marcela Miró; el conseller del Tribunal Basc de Comptes Públics, Eusebio Melero; el síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, Eduardo Rodríguez Enríquez; els consellers auditors de l'Audiència de Comptes de les Canàries, Inmaculada Saavedra i Fernando Figuereo; la consellera de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid, María Victoria Malavé; la consellera de la Cambra de Comptes d'Andalusia, Sandra Garrido, i el conseller del Consell de Comptes de Galícia, Constantino Carreiras.

En la reunió es va examinar l'avenç dels treballs que actualment s'efectuen en col•laboració relatius a la fiscalització de l'aplicació que fan les comunitats autònomes de la Llei de dependència, així com la fiscalització de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques, que es plasmaran en uns informes que reflecteixin els resultats comuns a tot l'àmbit autonòmic a fi d'identificar debilitats i oferir recomanacions que ajudin a millorar la gestió de les entitats fiscalitzades.

Així mateix, es varen analitzar les iniciatives fiscalitzadores que cada institució pretén abordar l'any 2021, moltes de les quals tenen com a punt comú la referència a la gestió econòmica financera de la COVID-19, sense perjudici de destacar que l'anàlisi de les mesures per afrontar els aspectes sanitaris, econòmics i socials de la crisi continuarà en els anys següents, atesa la seva repercussió a mitjà i a llarg termini.

En relació amb això, es varen exposar les diferents fiscalitzacions que s'han inclòs o s'espera incloure en els respectius programes anuals de cada institució relacionats amb la gestió de la COVID-19, en diferents àmbits, com la contractació pública, les subvencions i ajuts o la contractació de personal, i es va convenir a continuar mantenint els contactes a fi de coordinar les actuacions i adoptar criteris comuns en les fiscalitzacions desenvolupades.

La Comissió va reflectir novament el compromís de col•laboració de totes les institucions participants i va posar de manifest la importància del control extern per verificar l'adequada gestió de l'activitat econòmica financera en l'àmbit públic i la seva rellevància actual i futura a l'hora de fiscalitzar en particular la distribució i l'ús dels fons europeus i dels recursos públics destinats a pal•liar els efectes de la pandèmia. Igualment, va posar en relleu la necessitat d'impulsar el treball en comú a fi d'homogeneïtzar els criteris i les actuacions empreses, i contribuir d'aquesta manera a la millora dels procediments i sistemes que permetin un control més exigent i efectiu del sector públic autonòmic.