Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018

Palma, dimarts 1 de desembre de 2020

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears lliura al Parlament l'Informe 178/2020 sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018, que el Consell de la Sindicatura va aprovar en la sessió de dia 13 de novembre de 2020.

Es tracta d'un informe de caràcter específic, d'acord amb l'article 27 del Reglament de règim interior de la Sindicatura, que s'ha duit a terme coordinadament amb el Tribunal de Comptes i la resta d'òrgans de control extern autonòmics.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe les 76 entitats locals principals (entre consells insulars, ajuntaments, entitat local menor i mancomunitats). En les parts específiques de la fiscalització, formen la mostra d'entitats locals els consells insulars i els ajuntaments de municipis amb una població superior als 25.000 habitants.

De les conclusions d'aquest Informe cal destacar que: a 31 de desembre de 2019, tots els òrgans interventors de les entitats locals havien complert l'obligació de trametre la informació de l'exercici 2018, si bé només el 57,9 % la va complir en termini; el 46,1 % va presentar un certificat negatiu; el 52,9 % de les entitats locals no disposa d'una persona que ocupi el lloc de la Intervenció que tingui habilitació de caràcter nacional; el personal de les unitats d'Intervenció de les entitats locals ha de controlar, de mitjana, més de 9,6 milions d'euros de pressupost inicial de 2018, encara que l'Ajuntament de Palma destaca amb una ràtio de 121,8 milions d'euros; els òrgans de govern dels ajuntaments són els que adopten més resolucions amb l'informe desfavorable de l'òrgan interventor; la majoria d'acords adoptats en contra d'una objecció de l'òrgan interventor i d'expedients amb omissió de fiscalització prèvia són relatius a expedients de contractació; el 52,1 % de les entitats locals de les Illes Balears amb pressupost limitador ha aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC); s'han aprovat 729 expedients de REC per un import total de 40,5 milions d'euros; la majoria de despeses tramitades mitjançant un REC són relatives a expedients de contractació, tant per nombre com per import, amb el 95,7 % i 67,1 %, respectivament, i el 61,4 % de l'import total de la mostra de REC analitzada correspon a despeses indegudament compromeses, de les quals el 93,8 % té vicis de nul·litat i la resta, vicis d'anul•labilitat que no han estat esmenats.

Les dotze recomanacions de l'Informe versen sobre el sistema de control intern, l'entorn de control, l'avaluació de riscs, les activitats de control, la informació i la comunicació, la supervisió i el seguiment, així com respecte a la tramitació de procediments de REC.

L'Informe també inclou dotze annexos, que contenen un resum de les dades analitzades.

Podeu consultar l'Informe sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 178/2020.