Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018

Palma, divendres 30 d'octubre de 2020

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, juntament amb els síndics Bernat Salvà Alloza i Fernando Toll-Messía Gil, ha lliurat al president del Parlament l'Informe 176/2020 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018, que el Consell de la Sindicatura va aprovar en la sessió del passat 8 d'octubre.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Comunitat Autònoma.

Aquest Informe inclou la fiscalització del Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a més de la documentació complementària pertinent. L'objectiu final del treball de fiscalització és expressar l'opinió d'auditoria financera i conclusions del compliment de legalitat amb relació al Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut i de l'ATIB. Quant al sector públic instrumental, en l'Informe s'enumeren les entitats dependents, les vinculades i d'altres relacionades amb la Comunitat Autònoma, i s'hi inclouen les opinions dels informes d'auditoria financera i de compliment de legalitat de les entitats dependents i vinculades de la CAIB.

Com a resultat d'aquesta fiscalització, la Sindicatura ha emès l'opinió següent:

Pel que fa a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Servei de Salut i l'ATIB, l'SCIB emet una opinió d'auditoria financera amb excepcions. Llevat dels possibles efectes de les limitacions de l'abast descrites en l'Informe, si escau, i llevat dels efectes de les excepcions descrites en l'apartat «Fonament de l'opinió financera amb excepcions», i amb l'abast descrit en cada un dels apartats de l'Informe per a cada una de les entitats esmentades, l'opinió expressada implica que els comptes expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la CAIB, del Servei de Salut i de l'ATIB a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. Tot això, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en particular, d'acord amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

També inclou, respecte de les tres entitats, les conclusions respecte del compliment de legalitat i un apartat de les recomanacions més genèriques i que afecten els paràgrafs de l'opinió de l'auditoria financera amb excepcions.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 60 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals; 24 en l'apartat d'Administració general de la CAIB; 23 en el del Servei de Salut; 10 en el de l'ATIB, i 1 en l'apartat del pressupost consolidat i els estats agregats.

Així mateix s'inclouen en l'Informe els annexos, que contenen 80 quadres i 60 fitxes individualitzades, que corresponen a cada una de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants, a més de les al•legacions que ha formulat la CAIB a l'Informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018 al portal web de la Sindicatura, amb el número 176/2020.