Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 175/2020 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016

Palma, dimarts 15 de setembre de 2020

Es tracta d’una fiscalització de compliment de la legalitat amb un nivell de seguretat limitada.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l’Informe 175/2020 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016, que va aprovar dia 3 de setembre de 2020.

Es tracta d'un informe de caràcter específic mitjançant el qual la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, respecte de la fiscalització de compliment de la legalitat que ha dut a terme per comprovar si l’Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables en relació amb les subvencions atorgades i els contractes formalitzats o adjudicats durant els exercicis esmentats. La dita fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.

L’abast de la fiscalització comprèn la revisió de les subvencions directes i amb convocatòria, així com els contractes, inclosos els menors, que l’Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l’ATIB han adjudicat al 2015 i al 2016.

En relació amb l’activitat contractual de l’Administració general de la CAIB, del Servei de Salut i de l’ATIB, les limitacions de l’abast que es descriuen en l’Informe suposen una greu restricció a la fiscalització, atès que l'SCIB no pot afirmar que la informació que consta en aquest Informe comprengui la totalitat de l’activitat contractual ni pot garantir la integritat i l’exactitud de la relació del nombre de contractes i dels seus imports durant els exercicis fiscalitzats. Aquesta limitació té un efecte important en el grau de representativitat de la mostra de contractes escollida per fiscalitzar.

Tot i això, ja que és una fiscalització amb seguretat limitada, excepte per les incidències més significatives que es descriuen en l’Informe, tant l’activitat subvencionadora de l’Administració general de la CAIB com l’activitat contractual de la CAIB, del Servei de Salut i de l’ATIB que ha revisat l’SCIB, d’acord amb l’abast assenyalat s’ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

A part de les limitacions de l’abast i de les incidències més significatives, cal ressaltar les incidències detallades en cadascun dels apartats de l’Informe, les quals, d’altra banda, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir. A més, l’Informe conté un total de 34 recomanacions, de les quals 13 estan relacionades amb la gestió de les subvencions i les altres 21, amb els procediments de contractació. Així mateix, inclou les al·legacions que ha formulat la CAIB.

Podeu consultar l’Informe de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016 al portal web de la Sindicatura, amb el número 175/2020