Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 173/2020 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017

Palma, dimarts 5 de maig de 2020

Es tracta d'una fiscalització de compliment de la legalitat amb un nivell de seguretat limitada.

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament l'Informe 173/2020 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017, que va aprovar dia 28 de febrer de 2020.

Es tracta d'un informe de caràcter específic mitjançant el qual la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, respecte de la fiscalització de compliment de la legalitat que ha dut a terme per comprovar si els consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables en relació amb les subvencions atorgades i els contractes formalitzats o adjudicats durant els exercicis esmentats. La dita fiscalització se circumscriu únicament a les mostres d'expedients seleccionats i als procediments descrits en l'Informe.

La iniciativa d'aquesta fiscalització és de la mateixa Sindicatura de Comptes i està prevista en el Programa d'actuacions per als anys 2019 i 2020.

L'abast de la fiscalització comprèn la revisió de les subvencions amb convocatòria i de les de concessió directa, així com els contractes no menors, tant de l'Administració general de cada un dels consells insulars com de les seves entitats dependents. Quant a les entitats dependents, cal destacar la fiscalització de l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), atès el pes específic que té en l'activitat de foment i la contractació del Consell Insular de Mallorca.

Excepte per les limitacions de l'abast i les incidències més significatives que es descriuen en l'Informe, l'activitat de foment i contractual que han dut a terme en 2016 i 2017 els consells insulars i que ha revisat la Sindicatura de Comptes d'acord amb l'abast assenyalat, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

A part de les limitacions de l'abast i d'aquestes incidències més significatives, cal ressaltar les incidències detallades en cadascun dels apartats de l'Informe, les quals, d'altra banda, els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir. A més, l'Informe conté un total de trenta-quatre recomanacions, de les quals disset estan relacionades amb la gestió de les subvencions i les altres disset, amb els procediments de contractació. Així mateix, inclou les al•legacions que han formulat els quatre consells insulars.

Els quadres i els gràfics que consten en l'Informe, els ha elaborat la Sindicatura de Comptes amb les dades que han aportat les entitats fiscalitzades.

Podeu consultar l'Informe de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017 al portal web de la Sindicatura (<www.sindicaturaib.org>), amb el número 173/2020.