Notícies


Les institucions fiscalitzadores renoven la col·laboració en la gestió de la informació sobre comptes, contractes, convenis i control intern de les entitats

Palma, dimarts 25 de febrer de 2020

Avui dematí, els presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes han firmat, a la seu del Tribunal de Comptes, un conveni per renovar la col·laboració en l'ús de la Plataforma i del Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, com a instruments per millorar el control i promoure més transparència sobre els comptes generals i la gestió de les entitats locals.

La Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals és una aplicació web que utilitzen les entitats locals per remetre telemàticament tota la informació obligatòria relativa als comptes generals, els contractes, els convenis i en matèria de control intern.

Aquesta Plataforma constitueix un model d'èxit per promoure la millora de la rendició de comptes i d'una altra informació rellevant, així com perquè la verifiqui i fiscalitzi, conforme a paràmetres homogenis, el conjunt d'Institucions de Control Extern que hi participen.

El Portal de Rendició de Comptes <www.rendiciondecuentas.es>, per la seva part, proporciona a la ciutadania informació sobre les entitats locals i l'estat de la seva rendició de comptes, així com sobre el seu contingut, la qual cosa contribueix a una transparència més gran respecte dels esmentats comptes i de la gestió del sector públic local.

La Plataforma de Rendició de Comptes, que duu en funcionament des de l'any 2007, va ser pionera en la implantació d'eines informàtiques per retre comptes de les entitats locals i es troba en evolució permanent, atén les noves necessitats d'informació que la normativa exigeix a les entitats locals, i s'hi adapta. Així, dels darrers desenvolupaments incorporats a la Plataforma destaca la implantació d'un mòdul específic en matèria de control intern, que incorpora les principals novetats produïdes en aquest àmbit, derivades del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. En especial, en destaca la utilització perquè els titulars dels òrgans de la Intervenció local remetin els fets que puguin ser constitutius de responsabilitat comptable, per traslladar-los a la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes.