Notícies


Conveni amb la CAIB sobre el complement de carrera professional

Palma, dimarts 18 de febrer de 2020

Dia 17 de febrer de 2020, la Sindicatura de Comptes ha signat, amb la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears, el conveni mitjançant el qual s'homologa retributivament la carrera professional del personal funcionari de carrera d'aquestes dues administracions que passi a ocupar un lloc de treball en comissió de serveis i tengui reconegut en l'Administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional horitzontal.

La notícia afecta el personal funcionari de totes dues administracions que en aquests moments gaudeix d'una comissió de serveis, ja que pot percebre aquest complement, si el sol·licita i compleix els requisits necessaris.