Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018 i l’Informe sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l’exercici 2017

Palma, dijous 19 de desembre de 2019

Tots dos informes han estat elaborats per l'Àrea d'Ajuntaments i Entitats Locals.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 170/2019 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018 i l'Informe 171/2019 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 29 de novembre.

Respecte de l'Informe 170/2019, que és de caràcter general i de periodicitat anual, l'SCIB l'ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears». Així, n'integren l'àmbit subjectiu 188 entitats en total: 76 entitats locals (entre ajuntaments, consells insulars i mancomunitats) i 112 entitats dependents o adscrites actives.

Les conclusions a les quals s'ha arribat indiquen que la rendició dels comptes en termini ha baixat respecte de 2017, ja que ha passat d'un 64,5 % a un 56,6 %. D'aquesta manera, han estat 33 les entitats locals que, el 15 d'octubre de 2019, no havien retut el compte general de l'exercici 2018 i, per tant, han incomplert l'obligació establerta en el TRLRHL i la LSCIB. Cal dir que, des de la creació de la Sindicatura, les úniques entitats locals que no han retut alguns dels comptes generals de 2003 a 2017 són els ajuntaments d'Estellencs, Formentera i Puigpunyent, i la Mancomunitat de Tramuntana.

Quant a la tramesa de les relacions de contractes, convenis i informació sobre la funció interventora relatives a l'exercici 2018, únicament han tramès aquesta informació en el termini legal establert el 55,3 %, el 39,5 % i el 57,9 %, respectivament.

Respecte de l'Informe 171/2019 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017, és un informe de caràcter específic que s'ha duit a terme coordinadament amb el Tribunal de Comptes i la resta d'òrgans de control extern autonòmics, l'àmbit subjectiu del qual són les 76 entitats locals principals (consells insulars, ajuntaments, entitat local menor i mancomunitats). També s'analitzen específicament els consells insulars i els municipis amb més de 25.000 habitants.

Les principals conclusions d'aquest informe són que: els òrgans interventors que varen complir en termini l'obligació de trametre la informació de l'exercici 2017 són el 55,3 %; el 43,3 % va presentar un certificat negatiu; el 47,1 % de les entitats locals no disposa d'una persona amb habilitació de caràcter nacional i que ocupi el lloc de la Intervenció; el personal d'Intervenció ha de controlar, de mitjana, més de 9 milions d'euros de pressupost inicial (en destaca l'Ajuntament de Palma amb una ràtio de 118 milions d'euros); els òrgans de govern dels ajuntaments són els que adopten més resolucions amb l'informe desfavorable de l'òrgan interventor, i la majoria d'acords adoptats en contra d'una objecció de l'òrgan interventor i d'expedients amb omissió de fiscalització prèvia són relatius a la contractació.

Les recomanacions d'aquest Informe versen sobre el sistema de control intern, l'entorn de control, l'avaluació de riscs, les activitats de control, la informació i la comunicació, així com la supervisió i el seguiment, i també s'inclouen annexos amb els quadres que contenen les dades estudiades.

Conforme a l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovats provisionalment aquests informes, es varen trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al•legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, només l'Ajuntament de Palma va presentar al·legacions a l'Informe 171/2019, que també acompanyen l'Informe.

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018, amb el número 170/2019, i l'Informe sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017, amb el número 171/2019.