Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament els informes del Compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2017

Palma, dimarts 17 de desembre de 2019

El resultat de la fiscalització de cada un dels informes, que el Consell de l'SCIB va aprovar el 29 de novembre de 2019, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament els informes 166/2019, 167/2019, 168/2019 i 169/2019 del Compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, respectivament, corresponents a l'exercici 2017, aprovats pel Consell de l'SCIB dia 29 de novembre de 2019.

Es tracta d'uns informes de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part els consells insulars.

Aquests Informes inclouen una fiscalització financera i de compliment de la legalitat, per comprovar, d'una banda, l'adequació dels estats comptables dels ens fiscalitzats als principis i els criteris que els són aplicables i, de l'altra, la fiabilitat de la informació que subministren, i per verificar si les activitats, les operacions pressupostàries i financeres, i la informació reflectida en el Compte general resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries que són aplicables.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte del compte de l'Administració general de cada un dels consells insulars és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat de pels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de per les excepcions que es descriuen en els informes, així com per les conclusions respecte del compliment de la legalitat, els dits comptes presenten, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

En el cas del Consell Insular de Mallorca, s'ha duit a terme una fiscalització de l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), anàloga a la realitzada a l'Administració general.

De la resta d'entitats dependents dels consells insulars, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa. S'exposen els resultats de les auditories financera i de compliment de legalitat elaborades per auditors externs, tot i que l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, els informes contenen recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de les entitats fiscalitzades. Concretament, 34 pel que fa al Consell Insular de Mallorca (27 per a l'Administració general i 7 per a l'IMAS), 29 per al de Menorca, 32 per al d'Eivissa i 26 per al de Formentera.

També s'han afegit a cada un dels informes els annexos, que contenen els quadres i les fitxes individualitzades de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants, a més de les al•legacions que han formulat els consells de Mallorca i de Menorca a l'informe provisional emès per l'SCIB al seu moment. Els consells insulars d'Eivissa i de Formentera no han formulat al•legacions.

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017 amb el número 166/2019; l'Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca, amb el número 167/2019; l'Informe del Compte general del Consell Insular d'Eivissa, amb el número 168/2019, i l'Informe del Compte general del Consell Insular de Formentera, amb el número 169/2019.