Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 172/2019 sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de maig de 2019

Palma, divendres 20 de desembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament de les Illes Balears l'Informe 172/2019 sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament i als consells insulars de maig de 2019, que el Consell de la Sindicatura va aprovar en la sessió de dia 11 de desembre de 2019.

L'article 7 g de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de l'SCIB, estableix que correspon a aquesta institució la fiscalització de la comptabilitat electoral en els termes que disposa la legislació electoral.<br />Les principals conclusions que es desprenen de la fiscalització són les següents:

1. Totes les formacions polítiques obligades a fer-ho han presentat davant l'SCIB la comptabilitat electoral, excepte Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, respecte de la campanya de les eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, i Vox-Baleares, quant a les campanyes de les eleccions al Parlament i al Consell Insular de Mallorca.

2. Totes les formacions polítiques han presentat la comptabilitat separada per a cadascun dels processos electorals, autonòmic i insular, excepte el cas d'El Pi-Proposta per les Illes, que ha presentat la comptabilitat per a la campanya al Consell Insular de Mallorca i al Consell Insular de Menorca conjuntament.

3. La informació sobre les despeses no sempre conté el detall suficient sobre el bé o el servei de què es tracta, la qual cosa en dificulta la consideració com a despesa electoral, així com sobre el seu preu unitari a fi de verificar la raonabilitat de l'import.

4. Tenint en compte els resultats de la fiscalització per a cada formació política, l'SCIB ha formulat cinc propostes de no-adjudicació corresponent a dos partits, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Vox-Baleares, que corresponen a cinc processos electorals.

5. L'informe també conté les al·legacions que les formacions polítiques han presentat a l'SCIB, de conformitat amb el que disposa l'article 30 del Reglament de règim interior de l'SCIB.

6. Per a la campanya a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i els consells insulars podeu consultar aquí l'import total de les despeses declarades, de les subvencionables i de les propostes formulades.

L'Informe també s'ha tramès a la Junta Electoral de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, a les formacions polítiques subjectes a aquesta fiscalització i al Tribunal de Comptes, i el podeu consultar al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 172/2019.