Notícies


El síndic Fernando Toll-Messía assisteix en representació de la Sindicatura de Comptes a les reunions de les Comissions de Coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX en l'àmbit local i sobre la Plataforma de Rendició de Comptes

Palma, dilluns 18 de novembre de 2019

LES INSTITUCIONS DE CONTROL EXTERN PROMOUEN LA MILLORA DE LA COL·LABORACIÓ PER A LA FISCALITZACIÓ I LA RENDICIÓ DE COMPTES DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

En la reunió es va presentar la proposta de modificació de les Instruccions del Tribunal de Comptes per introduir les novetats incorporades al control intern de les entitats del sector públic local pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, que permetran disposar de més informació i més completa sobre l'exercici de l'esmentat control intern i els seus principals resultats, així com, de rendició de comptes per incrementar la informació disponible a la Plataforma de Rendició de Comptes.

Madrid, 18 de novembre de 2019. A la seu del Tribunal de Comptes, i presidides pel conseller del Departament d'Entitats Locals de la seva Secció de Fiscalització, s'han dut a terme sengles reunions de les Comissions de Coordinació del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEX) en l'àmbit local i sobre la Plataforma de Rendició de Comptes.

Entre les qüestions plantejades pel conjunt de les Institucions de Control Extern s'ha analitzat la possibilitat de dur a terme actuacions fiscalitzadores coordinades entre el Tribunal i els OCEX, per rendibilitzar l'eficiència en la utilització dels recursos i per obtenir la màxima rellevància dels resultats.

A més, s'ha presentat el contingut de la proposta de modificació de les Instruccions del Tribunal de Comptes sobre la rendició dels comptes generals i sobre la remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals. Aquesta darrera permetrà disposar de més informació i més completa sobre l'exercici de l'esmentat control intern i els seus principals resultats.

Un altre aspecte tractat ha estat el relatiu a l'emissió de requeriments comminatoris als titulars dels òrgans de la Intervenció local que no han remès la informació preceptiva en matèria de control intern. L'esmentat tràmit és previ a l'adopció de mesures coercitives contra ells, en cas de persistir en l'incompliment.

Plataforma: més transparència dels comptes i de la gestió pública

Així mateix, ha tingut lloc la reunió de la Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, instrument en què participen el Tribunal de Comptes i la majoria dels OCEX per a la remissió telemàtica, per les entitats locals, de tota la informació obligatòria relativa als seus comptes generals, contractes, convenis i en matèria de control intern.

Entre les qüestions debatudes, s'inclouen les relatives a la futura licitació dels serveis per a la utilització, l'explotació i el manteniment de les aplicacions informàtiques que formen la Plataforma i el Portal de Rendició de Comptes (<www.rendiciondecuentas.es>). Aquest instrument proporciona als ciutadans informació sobre les entitats locals i l'estat de la seva rendició de comptes, així com sobre el seu contingut, la qual cosa contribueix a dotar de més transparència els esmentats comptes i la gestió del sector públic local.

Unes altres de les iniciatives analitzades es refereixen als nous desenvolupaments de la Plataforma, com la realització de notificacions telemàtiques i la pròxima implantació d'un mòdul específic en matèria de control intern. En especial, destaca la seva utilització per a la remissió, pels òrgans de la Intervenció local, dels fets que poguessin ser constitutius de responsabilitat comptable, per traslladar-los a la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes.

Finalment, es s'han debatut qüestions tècniques que s'abordaran en el futur, com la remissió, juntament amb els comptes generals, dels informes d'auditoria realitzats sobre les entitats dependents de les entitats locals i la connexió amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per facilitar la tramesa de la informació contractual i la reducció de tràmits, en evitar haver de tornar a remetre-la a través de la Plataforma de Rendició de Comptes.