Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 2 d'octubre de 2019

El dia 1 d'octubre va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 161/2019 Compte general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici 2014
  • Informe 162/2019 dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016
  • Informe 163/2019 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2017