Notícies


La Sindicatura de Comptes presenta al Parlament l’Informe 162/2019 dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’ATIB de l’exercici 2016

Palma, divendres 12 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) presenta al Parlament de les Illes Balears l'Informe 162/2019 dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB, del Servei de Salut i de l'ATIB de l'exercici 2016, que el Consell va aprovar dia 19 de juny de 2019.

Es tracta d'un informe de caràcter específic, a iniciativa de la mateixa SCIB, previst en el seu Programa d'actuacions per als anys 2018 i 2019, que pretén valorar si les retribucions del personal funcionari que es classifiquen com a complementàries s'han creat i s'han desenvolupat respectant la normativa vigent.

Són el seu objecte d'anàlisi les retribucions esmentades abonades en l'exercici 2016, tot i que l'àmbit temporal es remunta al moment de la seva creació. Així, l'Informe conté 4 limitacions de l'abast, 10 incidències significatives, a més dels apartats de conclusions (3) i de recomanacions (3).

L'Informe posa de manifest incompliments reiterats de la normativa en el moment de la creació i/o pagament inicial de les retribucions, que implica que alguns conceptes retributius durant determinats períodes s'han abonat al personal sense tenir la cobertura legal corresponent. Això ha portat al fet que la CAIB hagi hagut de legalitzar/regularitzar en diverses ocasions els pagaments realitzats sense cobertura normativa a través de l'aprovació de diferents lleis que excepcionalment els validaven de forma retroactiva.

L'SCIB recomana que, prèviament a l'aprovació dels nous conceptes retributius, els serveis jurídics de la CAIB elaborin informes, que la Comissió Interdepartamental de Retribucions prengui en consideració.

Les al·legacions que han formulat les entitats fiscalitzades també s'inclouen en l'Informe.

Podeu consultar l'Informe al portal web de la Sindicatura (www.sindicaturaib.org>), amb el número 162/2019.