Notícies


Les institucions de control extern reforcen les actuacions de col·laboració per a la fiscalització i el control del sector públic local

Palma, dijous 6 de juny de 2019

Alacant, 6 de juny de 2019. La Comissió de Coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEX) ha fet una reunió a Alacant, organitzada per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i presidida pel conseller del Departament d'Entitats Locals de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, en la qual s'han abordat diferents actuacions encaminades a reforçar la col·laboració en la fiscalització i el control del sector públic local.

En especial, s'ha posat en comú l'estat de situació de les fiscalitzacions que es duen a terme de manera coordinada entre el Tribunal de Comptes i els OCEX, que es concreten en la «Fiscalització de les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme per ajuntaments de més de 10.000 habitants», que es troba en procés de realització, i la «Fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l'exercici 2018», l'inici de la qual s'ha acordat en aquest exercici.

A més, les Institucions de Control Extern han analitzat diverses qüestions derivades de l'entrada en vigor del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, que duran a l'aprovació de noves instruccions sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals, així com a la introducció, dins la Plataforma de rendició de comptes de les entitats locals, d'un nou mòdul específic en matèria de control intern.

També s'ha debatut sobre la pròxima renovació dels convenis de col·laboració bilaterals en l'àmbit local entre el Tribunal de Comptes i els OCEX següents: Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Audiència de Comptes de Canàries, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries.

Finalment, s'han abordat qüestions relatives a l'adopció de mesures per millorar la rendició de comptes i la remissió d'altra informació obligatòria de les entitats del sector públic local, en especial, mitjançant la formulació de requeriments comminatoris i, si escau, la imposició de multes coercitives als responsables de les entitats locals que hagin incomplert les obligacions de rendició.