Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 26 de maig de 2019

Palma, dimarts 23 d'abril de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha publicat en el BOIB núm. 50, de 18 d'abril de 2019, la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 26 de maig de 2019. Aquesta Instrucció defineix l'abast i els requisits exigibles a la documentació comptable i justificativa que les formacions polítiques han de trametre a la Sindicatura de Comptes en compliment del que estableix la normativa electoral.

La Instrucció i els fitxers models normalitzats de remissió per a les formacions polítiques es troben en l'apartat «Administració autonòmica» del portal web de la Sindicatura de Comptes.