Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament els informes del Compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2016

Palma, divendres 18 de gener de 2019

El resultat de la fiscalització de cada un dels informes, que el Consell de l'SCIB va aprovar els dies 27 de novembre i 21 de desembre de 2018, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 153/2018, l'Informe 154/2018 i l'Informe 155/2018 del Compte general dels consells insulars d'Eivissa, de Formentera i de Menorca, respectivament, corresponents a l'exercici 2016, aprovats pel Consell de l'SCIB dia 27 de novembre de 2018, i també l'Informe 156/2018 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016, aprovat dia 21 de desembre de 2018.

Es tracta d'uns informes de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part els consells insulars.

Aquests Informes inclouen una fiscalització de compliment de legalitat i una fiscalització financera. Igual que en els informes d'exercicis anteriors, no s'analitza la contractació dels consells insulars, atès que serà objecte d'un informe específic.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte del compte de l'Administració general de cada un dels consells insulars és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i llevat de les excepcions que es descriuen en l'Informe, així com de les conclusions respecte del compliment de la legalitat, els dits comptes presenten, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

En el cas del Consell Insular de Mallorca, s'ha duit a terme una fiscalització de l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), anàloga a la realitzada a l'Administració general. En el cas de l'IMAS, s'ha realitzat una auditoria de sistemes a fi de verificar la integritat de la informació comptable associada a les despeses de personal, de revisar els controls generals en l'entorn dels sistemes d'informació i els controls automàtics de les aplicacions i dels processos que suporten la gestió de la nòmina de l'Institut. Els resultats i les conclusions de la dita auditoria, que consten en l'apartat corresponent de l'Informe, és que «en línies generals, és possible confiar en l'entorn amb un nivell de seguretat raonable».

De la resta d'entitats dependents dels consells insulars, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa. S'exposen els resultats de les auditories financera i de compliment de legalitat elaborades per auditors externs, tot i que l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi hagin posat de manifest.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, els informes contenen recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de les entitats fiscalitzades. Concretament, 36 pel que fa al Consell Insular de Mallorca, 17 per a Menorca, 27 per a Eivissa i 25 per a Formentera.

També s'han adjuntat a cada un dels informes els annexos, que contenen els quadres i les fitxes individualitzades de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants, a més de les al•legacions formulades pels consells de Mallorca i de Menorca a l'informe provisional emès per l'SCIB al seu moment.

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016 amb el número 156/2018; l'Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca, amb el número 155/2018; l'Informe del Compte general del Consell Insular d'Eivissa, amb el número 153, i l'Informe del Compte general del Consell Insular de Formentera, amb el número 154/2018.