Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017

Palma, dijous 20 de desembre de 2018

L'Informe inclou dades de les 192 entitats actives al 2017.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 152/2018 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017, que, dia 27 de novembre, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part el sector públic local.

Integren l'àmbit subjectiu d'aquest Informe 192 entitats en total: 76 entitats locals (entre ajuntaments, consells insulars i mancomunitats) i 116 entitats dependents i adscrites actives.

Les conclusions d'aquest Informe indiquen que la rendició en termini de les entitats locals ha baixat respecte de 2016, ja que ha passat d'un 67,5 % a un 64,5 %, tot i que cal destacar que entre aquestes entitats locals no figuren tres consells insulars (Mallorca, Menorca i Formentera) ni l'Ajuntament de Palma.

El Consell Insular de Formentera, l'Ajuntament de Puigpunyent i la Mancomunitat de Tramuntana són les úniques entitats locals que no han retut alguns dels comptes generals des de l'exercici 2003 fins a l'exercici 2016.

Quant a la tramesa de les relacions de contractes, convenis i informació sobre la funció interventora relatives a l'exercici 2017, dia 15 d'octubre de 2018, les entitats locals principals que han tramès aquesta informació representen un 92,1 %, un 82,9 % i un 86,8 %, respectivament. No obstant això, si es té en compte que el termini legal per trametre les relacions de contractes i convenis acabava dia 28 de febrer i el termini per trametre la informació sobre la funció interventora acabava el 30 d'abril, únicament han tramès aquesta informació en el termini legal establert un 64,4 %, un 38,2 % i un 55,3 %, respectivament.

L'Informe també inclou nou annexos amb els quadres que contenen les dades analitzades.

D'acord amb l'article 30.c del Reglament de l'SCIB, un cop aprovat provisionalment l'lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats locals, perquè hi formulassin les al·legacions i presentassin els documents que considerassin adients. Exhaurit el termini concedit, no s'ha rebut cap al·legació, document ni justificant amb relació a les actuacions esmentades.

Podeu consultar l'Informe sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 152/2018.