Notícies


EL TRIBUNAL DE COMPTES I ELS ÒRGANS DE CONTROL EXTERN DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES COORDINEN ELS SEUS PROGRAMES DE FISCALITZACIÓ DE 2019 PER POTENCIAR EL CONTROL AL SECTOR PÚBLIC

Palma, dimarts 13 de novembre de 2018

• A la trobada s'han abordat, entre altres qüestions, el contingut previst dels respectius programes de fiscalització per a 2019 i l'estat de situació de la coordinació entre les Institucions de Control Extern.

• Els presidents manifesten la preocupació per la generalitzada reducció dels nivells de rendició en termini en relació amb els comptes de les entitats locals de l'exercici 2017 i la necessitat que s'adoptin mesures per activar-la.

• Entre les actuacions de col•laboració també s'han tractat les relatives a la promoció i l'intercanvi de tecnologies de la informació, encaminades a l'impuls del fòrum creat per a la transferència de coneixements i innovació en l'àmbit de l'administració electrònica i el disseny d'estratègies i vies de col•laboració conjunta entre les esmentades institucions en aquesta matèria.

• En relació amb les propostes de fiscalització del proper any, s'ha plantejat abordar de forma coordinada, entre d'altres, la relacionada amb els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit.

Madrid, 13 de novembre de 2018. Avui dematí, a la seu del Tribunal de Comptes, ha tingut lloc la reunió ordinària de la Comissió de Coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEx).

Durant aquesta trobada, els responsables de les Institucions de Control Extern han abordat diverses qüestions d'interès comú relatives al control de l'activitat econòmica financera del sector públic espanyol.

Entre altres aspectes, s'ha efectuat una aproximació als possibles continguts dels respectius programes anuals de fiscalització per a 2019, per afavorir un control millor de la gestió econòmica financera del sector públic, aprofitant les possibles sinergies i contribuint a aportar més coherència al control a nivell global.

També s'han destacat en la reunió els resultats derivats de l'execució dels programes d'actuació que es desenvolupen per promoure la rendició de comptes de les entitats locals, i els presidents han manifestat la preocupació per la generalitzada reducció dels nivells de rendició en termini en relació amb els comptes de l'exercici 2017 i la necessitat que s'adoptin mesures per activar-la. Aconseguir la plena rendició constitueix una prioritat per a les institucions fiscalitzadores, ja que es tracta no només d'una obligació legal, sinó d'un deure bàsic per fer efectiva la necessària transparència de la gestió i possibilitar el control, i la seva omissió constitueix un dèficit democràtic.

A la reunió, els presidents han fet un repàs global de la situació actual dels assumptes d'interès comú, tant en l'àmbit autonòmic com en l'àmbit local.

També ha estat objecte d'anàlisi la cooperació de les Institucions de Control Extern mitjançant l'impuls del fòrum permanent creat per promoure la transferència de coneixements i la innovació en l'àmbit de les tecnologies de la informació, el disseny d'estratègies conjuntes a mitjà i a llarg termini, i el desenvolupament de vies de col•laboració en aquest àmbit de l'administració electrònica, la implantació d'eines electròniques que permetin agilitar els procediments i la col•laboració en l'assistència i en la formació d'eines informàtiques.