Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2016

Palma, divendres 2 de novembre de 2018

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, juntament amb els síndics Bernat Salvà Alloza i Fernando Toll-Messía Gil, ha lliurat al president del Parlament l'Informe 151/2018 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016, aprovat pel Consell de la Sindicatura en la sessió del passat 11 d'octubre de 2018.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Comunitat Autònoma.

Aquest Informe inclou la fiscalització del Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut de les Illes Balears, de l'Agència Tributària de les Illes Balears i de la documentació complementària pertinent. L'objectiu final del treball de fiscalització és expressar l'opinió d'auditoria financera i conclusions del compliment de legalitat amb relació al Compte de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut i de l'ATIB. Quant al sector públic instrumental, en l'Informe s'enumeren les entitats dependents, vinculades i d'altres relacionades amb la Comunitat Autònoma, i es recullen les opinions dels informes d'auditoria financera i de compliment de legalitat de les entitats dependents i vinculades de la CAIB.

Com a resultat d'aquesta fiscalització, la Sindicatura ha emès l'opinió següent:

Pel que fa a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al Servei de Salut de les Illes Balears i a l'Agència Tributària de les Illes Balears, l'SCIB emet una opinió d'auditoria financera amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels possibles efectes de les limitacions de l'abast descrites en l'Informe, si s'escau, i llevat dels efectes de les excepcions descrites en l'apartat «Fonament de l'opinió financera amb excepcions», i amb l'abast descrit en cada un dels apartats de l'Informe per a cada una de les entitats esmentades, els comptes adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. Tot això, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta aplicable i, en particular, d'acord amb els principis i els criteris comptables i pressupostaris que conté.

A més, inclou per a les tres entitats les conclusions respecte del compliment de legalitat i un apartat de les recomanacions més genèriques i que afecten els paràgrafs de l'opinió de l'auditoria financera amb excepcions.

Pel que fa a l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'apartat de l'opinió de l'auditoria financera i conclusions del compliment de legalitat inclou un subapartat sobre altres aspectes que no afecten l'opinió ni les conclusions, i en el cas de l'Agència Tributària de les Illes Balears s'hi inclou un paràgraf d'èmfasi.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 61 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals; 27 en l'apartat d'Administració general de la CAIB; 23 en el del Servei de Salut de les Illes Balears, i 9 en el de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

També s'adjunten a l'Informe els annexos, que contenen 82 quadres i 60 fitxes individualitzades que corresponen a cada una de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants. A més, s'hi afegeixen les al•legacions formulades en dos volums.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016 al portal web de la Sindicatura, amb el número 151/2018.