Notícies


Reunió de les Comissions de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals i de Coordinació en l'àmbit local del Tribunal i dels OCEX

Palma, dimarts 30 d'octubre de 2018

LES INSTITUCIONS DE CONTROL EXTERN PLANTEGEN NOUS AVENÇOS TÈCNICS EN L'ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ I DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, I CONTINUAR LA REALITZACIÓ DE FISCALITZACIONS COORDINADES

Madrid, 23 d'octubre de 2018.

En jornades de dematí i horabaixa es varen dur a terme, ahir, a la seu del Tribunal de Comptes les reunions semestrals de les Comissions de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals i de Coordinació en l'àmbit local del Tribunal i dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEX).

A la reunió de la primera Comissió, a més d'informar sobre les actuacions realitzades a la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals durant els darrers mesos, es varen abordar qüestions relatives als desenvolupaments tècnics de futur de l’esmentada Plataforma, que utilitzen conjuntament el Tribunal de Comptes i la majoria dels OCEX.

Les principals novetats previstes per incorporar pròximament a la Plataforma de Rendició de Comptes estan orientades a la millora de la informació disponible, així com de la seva explotació, especialment la relativa a la contractació pública. També es varen plantejar millores tècniques en el sistema de notificacions telemàtiques, ús de la signatura electrònica i, en general, els avenços que permeti la implantació de l'administració electrònica a Espanya.

D'altra banda, en la reunió feta per la Comissió de Coordinació en l'àmbit local, en la qual participen el Tribunal de Comptes i la totalitat dels OCEX, es va centrar l’atenció en les actuacions de fiscalització que es realitzen de manera coordinada entre les Institucions de Control Extern i, en particular, sobre la fiscalització de les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme pels ajuntaments de més de 10.000 habitants, de la qual es va analitzar l’estat de situació i els pròxims avenços.

Així mateix, es varen exposar les actuacions dirigides a l'elaboració dels Programes de Fiscalització o Plans d'Actuació per a l'exercici 2019, tant per part del Tribunal de Comptes com per part dels OCEX, incloent-hi la possibilitat de dur a terme una nova fiscalització coordinada referida a tot l'àmbit nacional.

Finalment, es varen analitzar les qüestions corresponents al desenvolupament dels plans d'actuacions per promoure la rendició de comptes per part de les entitats locals, així com la remissió obligatòria de la informació sobre contractació, convenis i d'acords contraris a objeccions de la Intervenció local, expedients amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies en matèria d'ingressos. En especial, es va informar de la situació dels requeriments comminatoris emesos pel Tribunal de Comptes a presidents d'entitats locals que no hagin retut els comptes dels darrers exercicis, que poden comportar, en el seu cas, la imposició de multes coercitives per impulsar el compliment de l'esmentada obligació de rendició.