Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 17 d'octubre de 2018

El dia 16 d'octubre va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

 

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

 

  • Informe 145/2018 de la gestió del servei d'inspecció de vehicles que han prestat els consells insulars durant el període 2014-2016
  • Informe 146/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015
  • Informe 147/2018 dels convenis concertats i dels convenis o contractes formalitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, corresponent a l'exercici 2015