Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2014

Palma, dimecres 29 d'agost de 2018

 

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l’Informe 149/2018 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2014, que, dia 8 d’agost, el Consell de l’SCIB va aprovar.

Es tracta d’un informe de caràcter específic, d'acord amb l'article 27.3 del Reglament de règim interior de la Sindicatura, del compliment de la legalitat de les subvencions, dels contractes i dels convenis inclosos en el Compte general de l'any 2014 de l'Ajuntament de Palma, l’àmbit subjectiu del qual integren l'Ajuntament i les seves entitats dependents.

La conclusió del compliment de la legalitat en matèria de subvencions és que l'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, referida únicament als 27 expedients de subvencions fiscalitzats (44,3 % de l'import total de les relacions certificades), per l'efecte dels fets descrits en els paràgrafs 1-23 d’excepcions de l’Informe, no s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.

En matèria de contractació, la conclusió del compliment de la legalitat és que l'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, referida únicament als 30 expedients dels contractes fiscalitzats (64,1 % de l'import total de les relacions certificades), i llevat del que s'ha indicat en els paràgrafs 1-23 d’excepcions de l’Informe, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.

La conclusió del compliment de la legalitat en matèria de convenis és que l'activitat de les entitats de l'àmbit subjectiu, referida al conveni fiscalitzat, i llevat del que s'ha indicat en els paràgrafs 1-3 d’excepcions de l’Informe, s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb el principi de legalitat.

L’Informe inclou vint-i-quatre recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a millorar la gestió en matèria de subvencions, convenis i contractes, i també les al·legacions que va formular l’Ajuntament de Palma a l’informe provisional.

Podeu consultar l’Informe de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2014 al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, amb el número 149/2018.