Notícies


Les institucions fiscalitzadores reforcen la coordinació i la col•laboració en l’àmbit del control local

Palma, divendres 11 de maig de 2018

• La Comissió de Coordinació potencia el desenvolupament d'accions conjuntes i la col•laboració amb l'objecte de maximitzar els resultats de la fiscalització del sector públic local a nivell global.
• La Comissió de Coordinació promou actuacions comunes per impulsar que les entitats locals compleixin l'obligació de rendició de comptes, la qual cosa constitueix un deure bàsic per garantir la transparència en la seva gestió.
• La Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals treballa en la implantació de diverses mesures encaminades a enfortir l'operativa d'aquesta eina informàtica i el rendiment de les seves utilitats. Aquesta contribueix de manera significativa a la simplificació de la rendició de comptes, a la millora de la qualitat de la informació remesa, a afavorir la transparència en la gestió i a homogeneïtzar el control.
Oviedo, 10 i 11 de maig de 2018.- En el marc de les actuacions de cooperació i col•laboració entre les Institucions de Control Extern del sector públic, els dies 10 i 11 de maig, va tenir lloc, a la seu de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, la primera reunió semestral de la Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEx), així com de la Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes, presidits per la consellera d'Entitats Locals del dit Tribunal, María José de la Fuente, i en les quals participa per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears el síndic Fernando Toll-Messía.
A la reunió de la Comissió de Coordinació es varen considerar diverses qüestions d'interès comú en l'àmbit local. Així, es va intercanviar informació sobre les fiscalitzacions referides a aquesta àrea incorporades en els respectius programes de fiscalització per a 2018, amb la identificació dels àmbits d'interès compartit a fi d'enfortir les actuacions conjuntes i evitar discordances i duplicitats.
La plena rendició dels comptes generals per part de les entitats locals constitueix una prioritat per a les institucions fiscalitzadores, i tant és així que es tracta no només d'una obligació legal d'aquelles, sinó, fonamentalment, d'un deure bàsic per fer efectiva la necessària transparència de la gestió, i la seva omissió constitueix un dèficit democràtic. Per això, la Comissió de Coordinació va posar especial esment en l'anàlisi dels nivells de rendició dels comptes i en els resultats del desenvolupament dels plans d'actuacions impulsats per les institucions fiscalitzadores per promoure-la. Així mateix, es va examinar la tramesa a aquestes de la informació sobre els contractes i els convenis formalitzats i sobre els acords adoptats en contra de les objeccions interposades pels interventors, a la qual estan legalment obligades les entitats locals, informació que resulta essencial per a l'execució de la funció fiscalitzadora.
També es va debatre en aquesta reunió la fiscalització coordinada que duen a terme el Tribunal de Comptes i els OCEx sobre les actuacions realitzades en matèria mediambiental per ajuntaments de més de 10.000 habitants. Igualment es varen abordar diverses iniciatives encaminades a homogeneïtzar procediments, actuacions i eines de treball  en l'àmbit del control extern local.
A la reunió de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals es varen presentar diverses millores introduïdes en aquesta eina informàtica per adaptar en la mesura que sigui possible la seva operativa i les seves utilitats als desenvolupaments de les seves aplicacions i a les necessitats dels usuaris, i a obtenir el màxim rendiment de l'explotació de les dades que conté.