Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2015

Palma, dimarts 9 de gener de 2018

El resultat de la fiscalització de l'Informe és favorable amb excepcions, però no inclou opinió sobre el Servei de Salut, a causa de les limitacions de l’abast i dels incompliments de legalitat

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, juntament amb els síndics Bernat Salvà Alloza i Fernando Toll-Messía Gil, ha lliurat al president del Parlament l’Informe 136/2017 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2015, aprovat pel Consell de la Sindicatura en la sessió del passat dia 20 de desembre de 2017.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest Informe inclou la fiscalització del Compte de l’Administració general de la Comunitat Autònoma, del Servei de Salut de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i de la documentació complementària pertinent. L’objectiu final del treball de fiscalització és expressar l’opinió financera i de compliment de legalitat amb relació al Compte de l’Administració general de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’ATIB. Quant al sector públic instrumental, en l’Informe s’enumeren les entitats dependents, vinculades i d’altres relacionades amb la Comunitat Autònoma, i es recullen les opinions dels informes d’auditoria financera i de compliment de legalitat d’aquestes entitats.

Com a resultat d’aquesta fiscalització, la Sindicatura ha emès l’opinió següent: 

-Pel que fa l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’opinió és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i les excepcions que es descriuen en l'Informe, el dit compte presenta, en general, la informació d’acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicable.

-Del Servei de Salut de les Illes Balears, no pot expressar una opinió sobre el Compte anual a causa de l’efecte molt significatiu de les limitacions de l’abast i de la substantivitat dels incompliments de legalitat.

-De l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’opinió és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels efectes de les excepcions que es descriuen en l’Informe, el dit compte presenta, en general, la informació d’acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicable.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 65 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera: 3 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals; 26 en l'apartat d'Administració general de la CAIB; 26 en el del Servei de Salut de les Illes Balears, i 9 en el de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

També s’adjunten a l’Informe els annexos, que contenen 82 quadres i 59 fitxes individualitzades per a cada una de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants. A més, s’hi afegeixen les al•legacions formulades.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015 al portal web de la Sindicatura, amb el número 136/2017.