Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament els informes del compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponents a l’exercici 2019

Palma, dimecres 22 de desembre de 2021

El resultat de la fiscalització de cada un dels informes, que el Consell de l'SCIB va aprovar en la sessió de 20 de desembre de 2021, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament els informes 196/2021, 197/2021, 198/2021 i 199/2021 del compte general dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, respectivament, corresponents a l'exercici 2019, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 20 de desembre de 2021.

Es tracta d'uns informes de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, conforme a l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual formen part els consells insulars.

Aquests informes inclouen una fiscalització financera i de compliment de la legalitat, per comprovar, d'una banda, l'adequació dels estats comptables dels ens fiscalitzats als principis i els criteris que els són aplicables i, de l'altra, la fiabilitat de la informació que subministren, i per verificar si les activitats, les operacions pressupostàries i financeres, i la informació reflectida en el compte general resulten conformes, en tots els aspectes significatius, a les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte del compte de l'Administració general de cada un dels consells insulars és favorable amb excepcions, cosa que significa que, excepte pels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i per les excepcions que es descriuen en els informes, així com per les conclusions respecte del compliment de la legalitat, els dits comptes presenten, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

En el cas del Consell Insular de Mallorca, s'ha duit a terme una fiscalització de l'organisme autònom Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), anàloga a la realitzada a l'Administració general.

De la resta d'entitats dependents dels consells insulars, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals i dels informes de la Intervenció i d'auditoria externa. S'exposen els resultats de les auditories financera i de compliment de la legalitat que han elaborat auditors externs, tot i que l'SCIB no assumeix com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, els informes contenen recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de les entitats fiscalitzades. Concretament, 26 pel que fa al Consell Insular de Mallorca (19 per a l'Administració general i 7 per a l'IMAS), 35 per al de Menorca, 34 per al d'Eivissa i 24 per al de Formentera.

També s'han afegit, a cada un dels informes, els annexos, que contenen els quadres i les fitxes individualitzades de les entitats dependents, amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que han formulat els consells de Mallorca i de Menorca a l'informe provisional que l'SCIB va emetre al seu moment. El Consell Insular d'Eivissa i de Formentera no han formulat al·legacions en el termini concedit per la Sindicatura de Comptes.

Podeu consultar, al portal web de la Sindicatura <www.sindicaturaib.org>, l'Informe del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2019 amb el número 196/2021; l'Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca, amb el número 197/2021; l'Informe del Compte general del Consell Insular d'Eivissa, amb el número 198/2021, i l'Informe del Compte general del Consell Insular de Formentera, amb el número 199/2021.