Notícies


La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l’Informe del Compte general de la UIB corresponent a l’exercici 2015

Palma, divendres 10 de novembre de 2017

El resultat de la fiscalització de l'Informe, que el Consell de l'SCIB va aprovar dia 31 d'octubre, és favorable amb excepcions.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) lliura al Parlament l'Informe 135/2017 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015, que, dia 31 d'octubre, el Consell de l'SCIB va aprovar.

Es tracta d'un informe de caràcter general i de periodicitat anual, que l'SCIB ha duit a terme, d'acord amb l'article 82 del nostre Estatut d'autonomia, com a «òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears», del qual forma part la UIB.

Aquest Informe inclou una fiscalització de compliment de legalitat (per comprovar l'adequació de les actuacions de l'entitat fiscalitzada a les disposicions legals i reglamentàries a què està sotmesa) i una fiscalització financera (per comprovar l'adequació dels estats financers als principis i criteris comptables aplicables, i la fiabilitat de la informació que subministren els estats esmentats). Així mateix, en l'Informe s'analitza la contractació tant de l'Administració general de la Universitat com de la Fundació Universitat-Empresa.

Com a resultat de la fiscalització que ha duit a terme la Sindicatura, la seva opinió respecte dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears és favorable amb excepcions, cosa que significa que, llevat dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments i les excepcions que es descriuen en l'Informe, els dits comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació econòmica i financera de la Universitat de les Illes Balears a 31 de desembre de 2015, i dels resultats de les seves operacions, dels fluxos d'efectiu i de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, i contenen la informació necessària i suficient per a una comprensió i interpretació adequades, de conformitat amb el marc normatiu aplicable i, en particular, els principis i les normes comptables continguts en aquesta normativa.

De l'entitat dependent Fundació Universitat-Empresa, se'n fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals. S'exposa l'informe d'auditoria financera i de compliment de legalitat elaborat per auditors externs, així com les operacions realitzades entre aquesta entitat i la UIB, per determinar-ne l'import i elaborar els estats comptables consolidats.

Pel que fa a la contractació administrativa, d'un total de 55 contractes, se n'han revisat 11, els quals representen el 46,02 % de l'import d'adjudicació de l'exercici 2015. D'altra banda, dels 78 contractes menors adjudicats al 2015, se n'han revisat 11, els quals representen el 11,73 % de l'import total de les operacions de les quals ha informat la UIB. En relació amb l'entitat dependent, d'un total de 5 contractes certificats se n'han revisat 2, els quals representen el 20,24 % del total de l'import d'adjudicació de l'exercici. També s'ha revisat l'únic contracte menor del qual ha informat l'entitat.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe conté un total de 36 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 1 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 24 en l'apartat d'Administració general de la UIB; 2 en el d'entitats dependents i vinculades; 2 en el d'estats consolidats, i 6 en l'apartat de contractació.

També s'han adjuntat a l'Informe els annexos, que contenen 13 quadres i 2 fitxes individualitzades de les entitats analitzades (UIB i Fundació Universitat-Empresa), amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions formulades per la Universitat a l'informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015 al portal web de la Sindicatura, amb el número 135/2017.