Notícies


LES INSTITUCIONS FISCALITZADORES REFORCEN LES ACCIONS DE COORDINACIÓ EN EL CONTROL DE LES ENTITATS LOCALS

Palma, dimecres 8 de novembre de 2017

Madrid, 7 de novembre de 2017. En el marc de les actuacions de cooperació i col•laboració entre totes les Institucions de Control Extern del sector públic, avui ha tingut lloc, a la seu del Tribunal de Comptes, la segona reunió semestral de la Comissió de Coordinació de la Institució i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEx), així com de la Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes, presidides per la consellera d'Entitats Locals del Tribunal, María José de la Fuente.

A la reunió de la Comissió de Coordinació s'han debatut diverses qüestions d'interès comú en l'àmbit local. S'ha intercanviat informació sobre possibles àrees per abordar en els programes respectius per a 2018 i s'han identificat els àmbits d'interès compartit per evitar duplicitats o llacunes i per enfortir les actuacions conjuntes.

La plena rendició dels comptes generals per part de les entitats locals constitueix una prioritat per a les institucions fiscalitzadores, i tant és així que es tracta, no només d'una obligació legal d'aquelles, sinó, fonamentalment, d'un deure bàsic per fer efectiva la transparència necessària de la gestió, i la seva omissió constitueix un dèficit democràtic. Per això, la Comissió de Coordinació ha posat especial esment en l'anàlisi dels nivells de rendició dels comptes corresponents a 2016 i en els resultats del desenvolupament dels plans d'actuacions impulsats per les institucions fiscalitzadores per promoure-la. Així mateix, s'ha examinat la remissió a aquestes de la informació sobre contractes i convenis formalitzats i sobre acords adoptats en contra de les objeccions interposades pels interventors a què estan legalment obligades les entitats locals, informació tota essencial per a l'execució de la fiscalització.

També s'han abordat en aquesta reunió qüestions encaminades a l'establiment de mecanismes per impulsar accions coordinades. S'ha examinat l'estat de situació de la fiscalització dels acords i les resolucions contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, que el Tribunal de Comptes i els OCEx duen a terme en col•laboració, i que tots acabaran enguany. Igualment, s'han discutit diverses iniciatives encaminades a homogeneïtzar procediments, actuacions i eines de treball.

A la reunió de la Plataforma de Rendició de Comptes s'han presentat diverses propostes per adaptar, en la major mesura possible, l'operativa d'aquesta eina informàtica i de les seves utilitats als desenvolupaments de les seves aplicacions i a les necessitats dels usuaris, i a obtenir el màxim rendiment de l'explotació de les dades que conté.

La Plataforma, que es va posar en marxa al 2007 i l'ús de la qual comparteixen el Tribunal de Comptes i la major part dels OCEx, contribueix de manera significativa a la simplificació de la rendició dels comptes i de la remissió regular a les institucions fiscalitzadores de la informació i la documentació a què estan obligades les entitats locals, a la millora de la qualitat de la informació remesa i a afavorir la transparència en la gestió.

Aquestes actuacions, que promouen la coordinació i la col•laboració entre les institucions fiscalitzadores, potencien l'enriquiment recíproc per al desenvolupament de les respectives competències i afavoreixen la maximització dels resultats del control.