Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 2 de juny de 2021

El dia 1 de juny va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 187/2021 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'any 2016
  • Informe 188/2021 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019
  • Memòria anual i informació de la liquidació del pressupost corresponents a l'exercici 2020